Všeobecné obchodní podmínky
Měna:
Jazyk:
Elektronický objednávací katalog - Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nexans Power Accessories Czech Republic, spol. s r.o., platné od 1.1.2014

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nexans Power Accessories Czech Republic, spol. s r.o. (dále jen VOP) jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Občanský zákoník (dále jen OZ)
 • prezentace zboží společnosti Nexans Power Accessories v podobě webového katalogu je návrhem na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 OZ
 • ceny zboží, prezentované v cenících společnosti, neobsahují DPH
 • obchodním firmám poskytuje prodávající (dále jen společnost) slevy, podmínkou pro získání nároku je odběr balení dle ceníku Nexans Power Accessories
 • POZOR! - na položky s vyznačenými cenami NETTO v cenících poskytuje společnost pouze slevy se sníženou rabatovou sazbou
 • při objednávkách za 7.000,-Kč (bez DPH) a více nese dopravní náklady společnost Nexans Power Accessories (v paritě CIP)
 • při objednávkách do 7.000,- Kč bez DPH účtuje společnost přepravní náklady ve výši 150,- Kč, u dodávky na dobírku ještě navíc doběrečné ve výši 50,- Kč
 • novým zákazníkům dodává společnost zboží pouze na dobírku nebo po zaplacení přiměřené zálohy na základě zálohové faktury, vystavené společností
 • splatnost vyúčtované ceny určí společnost ve vyúčtování (na faktuře). Standardní splatnost faktur je 10 dní, není-li mezi stranami sjednáno jinak
 • v případě prodlení kupujícího s úhradou již vyúčtované kupní ceny je společnost oprávněna pozastavit plnění dalších objednávek kupujícího, aniž by se dostala do prodlení s plněním  
 • vrácení objednaného zboží zpět je možné pouze po předchozí dohodě s Nexans Power Accessories, s poplatkem 10 % z nákupních cen, přičemž zboží musí být roztříděné, v původním úplném a nepoškozeném balení. Při nesplnění těchto podmínek si společnost vyhrazuje právo naúčtovat vícenáklady, spojené s převzetím vratky 
 • speciální a nestandardní zboží, dodané na zvláštní objednávku, a rovněž neobrátkové zboží, NELZE vrátit!
 • rovněž NELZE vrátit zboží, jehož prodej proběhl před více jak 3 roky, přičemž rozhodným datem pro stanovení této lhůty je datum dodání zboží kupujícímu.
 • cena za zboží je účtována podle aktuálních ceníků, prezentovaných na webových stránkách společnosti ke dni doručení objednávky kupujícího. Společnost je v souladu s § 1752 OZ oprávněna provádět změny v cenících v důsledku neovlivnitelných událostí, zejména s přihlédnutím k změnám cen vstupů (materiálů, surovin a energií).

 

Záruční lhůta:

 • Na veškeré dodané zboží je společností Nexans Power Accessories Czech Republic, spol. s r.o. poskytována záruku za kvalitu se záruční dobou v délce 12 měsíců
 • záruční doba běží ode dne, kdy kupující od společnosti převezme zboží ve sjednaném místě plnění
 • zjistí-li kupující v průběhu záruční doby nějakou vadu dodaného zboží, je povinen zjištěnou vadu společnosti neprodleně písemně oznámit a zároveň mu oznámit právo, které v souvislosti se zjištěnou vadou uplatňuje
 • pokud je reklamace oprávněná a zjištěná vada představuje podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího, je kupující oprávněn uplatnit jeden z následujících nároků:
 • dodání nové věci bez vady, nebo
 • odstranění vady opravou věci (u odstranitelných vad), nebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupení od smlouvy     
 • pokud je reklamace oprávněná a zjištěná vada představuje nepodstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího, je kupující oprávněn uplatnit jeden z následujících nároků:
 • odstranění vady opravou věci (u odstranitelných vad), nebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • neučiní-li kupující volbu nároku v písemné reklamaci vady, je společnost oprávněna stanovit způsob uplatnění nároku
 • čeho lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění (viz výše), toho se nelze domáhat uplatněním nároku na náhradu škody (viz níže).

Odpovědnost za škody:

 • Poruší-li společnost povinnost ze smlouvy, nahradí škodu, která tím vznikla kupujícímu
 • společnost neodpovídá za škodu, způsobenou mimořádnými překážkami a vlivy, vzniklými nezávisle na její vůli
 • společnost neodpovídá za škodu, které mohl kupující zabránit včasným plněním zákonné povinnosti k odvrácení či minimalizaci hrozící škody
 • celková výše škody, určené k náhradě, odpovídá skutečné majetkové újmě poškozené strany, nebude-li v souladu s platnou právní úpravou ujednáno omezení povinnosti k náhradě škody (např. sjednáním maximálního limitu náhrady škody).

Všeobecné dodací podmínky:

Uživatel nepřihlášen
přihlásit